Transport morski na ca ym wiecie oraz dokumenty samochodowe dla wszystkich krajów ue

wiadczymy us ugi transportu morskiego samochodów na ca ym wiecie! Ch tnie podejmiemy wspó prac równie z osobami wracaj cymi np. z Dubaju do Niemiec, które chcia yby zabra ze sob auto. W takim przypadku przewozimy samochód do Bremerhaven lub Hamburga, dokonujemy ubezpieczenia transportu, organizujemy obs ug w porcie i dalszy przewóz na terenie UE. Z przyjemno ci tak e zajmiemy si op atami celnymi, podatkami (niewymaganymi od mienia przesiedle czego), niezb dnymi przeróbkami (tylne wiat o przeciwmgielne, itp.) i wreszcie wydaniem niemieckiego dowodu rejestracyjnego. Homologacja tak e na wszystkie inne kraje UE oraz Szwajcari .

Uwaga: Wszystkie ceny brutto na naszej li cie cenowej dla klientów w Niemczech (i UE) zawieraj ju ca kowite koszty transportu oraz koszty dodatkowe!

Poni ej znajduj si procedury i koszty:

Odbiór samochodu w Emiratach, Dubaj

130 USD

Transport w kontenerze

1.950 USD

Kontrola celna ewentualnych przedmiotów u ytku domowego w samochodzie

90 USD

Ubezpieczenie transportowe

490 USD

Obs uga portowa w Bremerhaven

840 Euro

Transport do Hagen

450 Euro

Ekspertyza TÜV, wyj tkowe zezwolenia, dokumenty samochodowe inkl. monta wiat a przeciwmgielnego

2.350 Euro

Nie musz Pa stwo rezerwowa ca ego pakietu us ug, mog one by zlecane pojedynczo.

Je li w samochodzie maj znajdowa si inne przedmioty u ytku domowego niezb dna jest ich lista z podaniem warto ci na potrzeby odprawy celnej.

Ubezpieczenie transportowe w pe ni pokrywa warto samochodu w przypadku zatoni cia statku, zmycia kontenera z pok adu, kradzie y kontenera, spalenia, piractwa, szkód ca kowitych, itp. W przypadku rys lub wgniece obowi zuje jednak udzia w asny w wysoko ci 5.000 Euro na kontener. Jest on konieczny, gdy w przeciwnym wypadku sk adka osi gn aby czterocyfrow kwot . Ubezpieczenie pokrywa transport samochodu do portu.

Obs uga portowa obejmuje wy adunek w porcie w Hamburgu. Prosz zwróci uwag , i w ewentualnych ofertach konkurencji koszty te nie s NIGDY wliczone w cen , nawet je li cz sto utrzymuje si inaczej.

W kontenerze 40-stopowym zawsze przewozimy dwa samochody. Zatem dziel Pa stwo przestrze adunkow z innym naszym klientem. Alternatyw jest wysy ka wy cznie Pa stwa samochodu w kontenerze 20-stopowym. Koszty w takim wypadku rosn jednak dodatkowo o ok. 400 USD.

P atno nast puje zgodnie z wystawionym rachunkiem, jednak nie pó niej ni po przed o eniu przez przewo nika kopii konosamentu, listu przewozowego. Ma to miejsce na oko o 1 tydzie przed przybyciem statku do Hamburga.

Jak chcieliby Pa stwo zg osi swoje auto do oclenia w Niemczech? Jako zwrot towaru, mienie przesiedle cze lub towar handlowy? W przypadku zwrotu towaru czy mienia przesiedle czego s Pa stwo zobowi zani do przed o enia wszystkich wymaganych przez dan procedur celn dokumentów.

Podró statkiem trwa 4 tygodnie. Je li zachodzi potrzeba, Pa stwa auto mo e zosta dostarczone i bezpiecznie zdeponowane w porcie 14 dni wcze niej. Ca a procedura od za adunku w Dubaju do przej cia pojazdu w Fuldzie z uwzgl dnieniem przygotowania dokumentów samochodowych trwa 2 miesi ce.

Niezb dne s nast puj ce dokumenty:

w ZEA:

 • Dokumenty eksportowe/policyjne (otrzymane przy wyrejestrowaniu samochodu wraz z niebieskimi eksportowymi tablicami rejestracyjnymi, które nale y umie ci za przedni i tyln szyb )
 • Kopia Pa stwa prawa jazdy (tylko strona z imieniem i nazwiskiem oraz zdj ciem)
 • Lista przedmiotów u ytku domowego w samochodzie z podaniem (szacunkowej) warto ci.

w Niemczech:

 • Kopia wizy rezydenckiej z paszportu
 • Rachunek za samochód
 • Potwierdzenie minimum 6-miesi cznej rejestracji pojazdu w ruchu drogowym w Dubaju (przy mieniu przesiedle czym)
 • Potwierdzenie minimum 12-miesi cznego pobytu w Dubaju (przy mieniu przesiedle czym)

W przypadku dalszych pyta jeste my do Pa stwa dyspozycji.

Poni ej znajd Pa stwo ceny dla wybranych miejsc docelowych:

Von Ziel 20" 40" 40"HQ RoRo

Europe

Dubai / UAE Durres
(Albania)
2.400 USD 3.900 USD 4.200 USD
Dubai / UAE Yerevan
(Armenia)
4.500 USD
Dubai / UAE Antwerpen
(Belgium)
2.500 USD 3.600 USD 3.900 USD
Dubai / UAE Varna
(Bulgaria)
2.300 USD 3.965 USD 4.265 USD
Dubai / UAE Tallinn
(Estonia)
3.000 USD 4.450 USD 4.750 USD
Dubai / UAE Helsinki
(Finland)
1.900 USD 2.800 USD 3.100 USD
Dubai / UAE Kotka
(Finland)
2.425 USD 3.895 USD 4.195 USD
Vienna / Austria Poti
(Georgia)
2.950 USD 4.045 USD
Dubai / UAE Tiblisi
(Georgia)
2.710 USD 4.460 USD 4.760 USD
Dubai / UAE Tiflis
(Georgia)
3.393 USD 5.086 USD 5.386 USD
Dubai / UAE Airport Frankfurt
(Germany)
9.950 USD
Doha / Katar Bremerhaven
(Germany)
2.400 USD
Miami / USA Bremerhaven
(Germany)
1.300 USD 2.000 USD 2.400 USD
Shanghai / China Hamburg
(Germany)
1.150 USD 1.800 USD 1.900 USD
Xingang / China Hamburg
(Germany)
1.200 USD 1.780 USD 1.950 USD
Sulawesi / Indonesia Hamburg
(Germany)
3.800 USD
Doha / Katar Hamburg
(Germany)
2.290 USD 3.580 USD 3.980 USD
Kuwait / Kuwait Hamburg
(Germany)
2.782 USD
Riyadh / Saudi-Arabia Hamburg
(Germany)
3.000 USD
Bußan / South Korea Hamburg
(Germany)
1.325 USD 2.200 USD 2.600 USD
Bangkok / Thailand Hamburg
(Germany)
3.193 USD 5.199 USD 5.996 USD
Dubai / UAE Hamburg
(Germany)
2.200 USD 2.950 USD 3.300 USD
Dubai / UAE Dublin
(Ireland)
2.300 USD
Dubai / UAE Genoa
(Italy)
2.125 USD 3.025 USD 3.425 USD
Dubai / UAE Napoli
(Italy)
1.900 USD 3.200 USD 3.500 USD
Dubai / UAE Riga
(Lativa)
3.000 USD 4.450 USD 4.750 USD
Dubai / UAE Klaipeda
(Lithuania)
3.000 USD 4.450 USD 4.750 USD
Dubai / UAE Airport Luxemborg
(Luxemborg)
9.100 USD
Dubai / UAE Skopje
(Macedonia)
4.485 USD 5.820 USD 6.120 USD
Dubai / UAE Bar/Durres
(Montenegro)
2.350 USD 3.850 USD 4.150 USD
Dubai / UAE Rotterdam
(Netherlands)
2.500 USD 3.600 USD 3.900 USD
Dubai / UAE Gdynia
(Poland)
2.000 USD 3.000 USD 3.300 USD
Dubai / UAE Constanza
(Romania)
2.900 USD 3.900 USD 4.200 USD
Dubai / UAE Sibiu
(Romania)
3.650 USD 5.065 USD 5.365 USD
Dubai / UAE Algeciras
(Spain)
2.010 USD 3.110 USD 3.410 USD
Dubai / UAE Barcelona/Valencia
(Spain)
2.150 USD 3.150 USD 3.450 USD
Dubai / UAE Bilbao
(Spain)
3.150 USD 3.550 USD
Dubai / UAE Cadiz
(Spain)
2.325 USD 3.859 USD 4.159 USD
Dubai / UAE Malaga
(Spain)
2.325 USD 3.859 USD 4.159 USD
Dubai / UAE truck freight for 8 cars Erbil
(Turkey)
7.800 USD
Doha / Katar Istanbul
(Turkey)
2.190 USD 3.170 USD 3.570 USD
Dubai / UAE Istanbul
(Turkey)
1.800 USD 3.000 USD 3.400 USD
Bremerhaven / Germany Izmir
(Turkey)
2.200 USD 2.590 USD 2.890 USD
Dubai / UAE Mersin
(Turkey)
2.150 USD 3.300 USD 3.600 USD
Dubai / UAE Odeßa
(Ukraine)
3.200 USD 3.500 USD

Asia

Dubai / UAE Herat
(Afghanistan)
16.200 USD
Bremerhaven / Germany Baku
(Azerbaidjan)
2.570 USD
Dubai / UAE Baku
(Azerbaidjan)
4.600 USD 5.100 USD 5.400 USD
Dubai / UAE Chittagong
(Bangladesh)
1.900 USD 2.565 USD 2.865 USD
Dubai / UAE Myanmar
(Burma)
1.680 USD 2.290 USD 2.590 USD
Dubai / UAE Yangoon
(Burma)
1.400 USD 2.150 USD 2.450 USD
Dubai / UAE Sihanukeville
(Cambodia)
1.600 USD 2.400 USD 2.800 USD
Dubai / UAE Chengdu
(China)
2.200 USD 3.500 USD 3.800 USD
Dubai / UAE Dalian
(China)
1.125 USD
Dubai / UAE Guangzhou
(China)
1.312 USD 1.628 USD 2.478 USD
Dubai / UAE Huang Port
(China)
1.700 USD
Dubai / UAE Shanghai
(China)
1.040 USD 1.495 USD 1.795 USD
Dubai / UAE Tianjin/Xingang Port
(China)
1.150 USD 1.500 USD 1.800 USD
Monaco /
(Dubai)
2.265 USD 2.690 USD 2.750 USD
Dubai / UAE Bangladesh
(India)
1.665 USD 2.150 USD 2.450 USD
Dubai / UAE Dehli
(India)
1.770 USD 3.050 USD 3.350 USD
Dubai / UAE Nava Sheva Port
(India)
950 USD
Dubai / UAE truck freight for 8 cars North Irak
(Irak)
7.800 USD
Bremerhaven / Germany Umm-Qasr
(Irak)
2.850 USD 3.500 USD 3.800 USD
Dubai / UAE Bandar Abbas
(Iran)
1.200 USD 1.625 USD 1.925 USD
Dubai / UAE Bushehr
(Iran)
1.950 USD 2.600 USD 3.150 USD
Dubai / UAE Teheran
(Iran)
2.780 USD 2.900 USD 3.200 USD
Dubai / UAE Erbil
(Iraq)
5.825 USD 7.405 USD 7.705 USD
Dubai / UAE Umm-Qasar
(Iraq)
602 USD 712 USD 1.023 USD
Dubai / UAE Kobe
(Japan)
1.150 USD 1.400 USD 1.700 USD
Bremerhaven / Germany Nagoya
(Japan)
2.790 USD 2.900 USD 3.310 USD
Bremerhaven / Germany Aqaba
(Jordan)
2.295 USD 4.118 USD
Dubai / UAE Aqaba
(Jordan)
1.610 USD 2.310 USD 2.610 USD
Dubai / UAE Zarka Free Zone
(Jordan)
3.900 USD
Bremerhaven / Germany Sihanoukville
(Kambodia)
2.335 USD 3.168 USD
Dubai / UAE Almaty
(Kasachstan)
9.700 USD 11.600 USD 11.900 USD
Dubai / UAE Astana
(Kasachstan)
7.550 USD 8.700 USD 9.000 USD
Dubai / UAE Busan
(Korea)
1.150 USD 1.400 USD 1.700 USD
Dubai / UAE Busan
(Korea)
1.430 USD 1.830 USD
Dubai / UAE Kuwait
(Kuwait)
1.000 USD 1.500 USD 1.800 USD
Dubai / UAE Vientaine
(Laos)
28.000 USD 3.450 USD 3.750 USD
Dubai / UAE Beirut
(Lebanon)
2.375 USD 3.810 USD 4.110 USD
Felixstowe / GB Port Kelang
(Malaysia)
2.690 USD 2.990 USD 3.290 USD
Dubai / UAE Port Klang
(Malaysia)
1.000 USD
Dubai / UAE Ulan Bator
(Mongolia)
4.740 USD 5.800 USD 6.000 USD
Bremerhaven / Germany Aden
(Oman)
2.860 USD 4.205 USD 5.010 USD
Bremerhaven / Germany Salah
(Oman)
2.143 USD 2.858 USD 4.091 USD
Dubai / UAE Karachi
(Pakistan)
950 USD 1.150 USD 1.550 USD
Dubai / UAE Manila North
(Philippines)
1.315 USD 1.725 USD 1.850 USD
Dubai / UAE Manila South
(Philippines)
1.265 USD 1.675 USD 1.800 USD
Bremerhaven / Germany Al Doha
(Qatar)
3.025 USD 3.835 USD 4.330 USD 2.720 USD
Dubai / UAE Doha
(Qatar)
1.475 USD
Dubai / UAE Korsakov
(Rußia)
3.350 USD 4.900 USD 5.500 USD
Hamburg / Germany Moskau
(Rußia)
2.805 USD
Dubai / UAE Novoroßiysk Port
(Rußia)
2.655 USD 4.352 USD 4.652 USD
Bremerhaven / Germany St. Petersburg
(Rußia)
1.526 USD
Dubai / UAE St.Petersburg
(Rußia)
2.185 USD 3.520 USD 3.820 USD
Dubai / UAE Vladivostok
(Rußia)
4.100 USD 4.400 USD
Dubai / UAE Yuzhno-Sakhalinsk
(Rußia)
3.800 USD 5.300 USD 6.000 USD
Dubai / UAE Jeddah (by ship)
(Saudi-Arabia)
1.350 USD
Dubai / UAE Riyadh (by Truck)
(Saudi-Arabia)
1.444 USD
Dubai / UAE Lattakia
(Syria)
1.750 USD 3.200 USD 3.500 USD
Dubai / UAE Duschanbe
(Tadschikistan)
7.000 USD
Dubai / UAE Bangkog
(Thailand)
1.150 USD 1.650 USD 1.950 USD
Dubai / UAE Laem Chabang
(Thailand)
1.025 USD 1.250 USD 1.550 USD
Dubai / UAE Ashqabad
(Turkmenistan)
3.300 USD
Bremerhaven / Germany Dubai
(UAE)
1.750 USD
Bremerhaven / Germany Dubai
(UAE)
2.500 USD 3.060 USD 3.560 USD
Hamburg / Germany Dubai
(UAE)
2.276 USD 2.952 USD 3.252 USD
Busan / South Korea Dubai
(UAE)
2.310 USD 2.710 USD
Haipong / Vietnam Dubai
(UAE)
2.400 USD
Dubai / UAE Tashkent
(Usbekistan)
7.000 USD 7.400 USD 7.700 USD
Dubai / UAE Haipong
(Vietnam)
1.350 USD 1.650 USD 1.950 USD
Dubai / UAE Ho Chi Minh
(Vietnam)
1.500 USD 1.800 USD
Dubai / UAE Aden/Hodeida
(Yemen)
1.600 USD

North America

Dubai / UAE Tampa
()
4.885 USD 6.385 USD 6.685 USD
Dubai / UAE Vancouver
()
3.500 USD 5.600 USD 5.900 USD
Bremerhaven / Germany Vancouver
(Canada)
2.700 USD 3.250 USD
Dubai / UAE Baltimore
(USA)
4.665 USD 5.795 USD 6.095 USD
Berlin / Germany Miami
(USA)
3.300 USD
Dubai / UAE Oakland
(USA)
2.940 USD 3.899 USD 4.465 USD

South America

Dubai / UAE Oranjestad
(Aruba)
4.500 USD 6.800 USD 7.100 USD
Dubai / UAE Naßau
(Bahamas)
4.600 USD 5.900 USD 6.200 USD
Dubai / UAE La Paz
(Bolivia)
4.905 USD 6.540 USD 6.840 USD
Dubai / UAE Santos
(Brasil)
3.650 USD 5.050 USD 5.350 USD
Dubai / UAE Arica
(Chile)
4.540 USD 7.498 USD 7.798 USD
Dubai / UAE Iquique
(Chile)
3.563 USD 5.400 USD 5.700 USD
Dubai / UAE Santiago de Chile
(Chile)
4.500 USD 5.800 USD 6.200 USD
Dubai / UAE Baraniquillq
(Columbia)
3.900 USD 5.300 USD 5.600 USD
Dubai / UAE Bogota
(Columbia)
5.303 USD 8.223 USD 8.523 USD
Dubai / UAE Buvenaventura
(Columbia)
3.800 USD 5.500 USD 5.600 USD
Dubai / UAE Cartegena
(Columbia)
4.050 USD 5.650 USD 6.050 USD
Dubai / UAE Puerto Caldera
(Costa Rica)
4.189 USD
Dubai / UAE Puerto Limon
(Costa Rica)
3.550 USD
Bremerhaven / Germany Havanna
(Cuba)
3.470 USD
Dubai / UAE Havanna
(Cuba)
4.975 USD 8.195 USD 8.595 USD
Dubai / UAE Santo Domingo
(Dominic. Republic)
3.857 USD
Dubai / UAE Guayaquil
(Equador)
4.100 USD 5.825 USD 6.125 USD
Bremerhaven / Germany
(Haiti)
4.091 USD
Dubai / UAE Port au Prince
(Haiti)
5.000 USD 7.700 USD 8.190 USD
Dubai / UAE Puerto Cortes
(Honduras)
3.700 USD
Dubai / UAE Veracruz
(Mexico)
3.345 USD 5.200 USD 5.500 USD
Dubai / UAE Corinto
(Nicaragua)
3.145 USD
Dubai / UAE Colon
(Panama)
3.800 USD 5.100 USD 5.400 USD
Dubai / UAE Cristobal
(Panama)
3.830 USD
Dubai / UAE Manzanilo
(Panama)
3.550 USD
Dubai / UAE Manzanilo
(Panama)
3.580 USD
Dubai / UAE Asunction
(Paraguay)
3.750 USD 6.500 USD 6.800 USD
Dubai / UAE Lima
(Peru)
3.300 USD 4.700 USD 5.000 USD
Dubai / UAE Port of Spa
(Trinidad & Tobago)
3.600 USD 5.100 USD 5.400 USD
Dubai / UAE Trinidad
(Trinidad & Tobago)
3.300 USD 4.500 USD 4.800 USD
Dubai / UAE Montevideo
(Uruguay)
3.750 USD 5.150 USD 5.450 USD
Dubai / UAE La Guaira
(Venezuela)
3.400 USD 5.500 USD 5.800 USD
Dubai / UAE Puerto Cabello
(Venezuela)
3.860 USD

Africa

Hamburg / Germany Mauretania
(Africa)
2.365 USD
Hamburg / Germany Senegal
(Africa)
1.486 USD
Dubai / UAE Algiers/Bejaia/Anaba-Skikda
(Algerien)
2.400 USD 3.600 USD 3.900 USD
Dubai / UAE Cabinda
(Angola)
6.200 USD 10.550 USD 10.850 USD
Dubai / UAE Lobito
(Angola)
4.900 USD 9.400 USD 9.700 USD
Dubai / UAE Luanda
(Angola)
3.900 USD 6.700 USD 7.000 USD
Dubai / UAE Luanda
(Angola)
2.215 USD
Dubai / UAE Namibe
(Angola)
5.000 USD 9.100 USD 9.400 USD
Dubai / UAE
(Benin)
3.100 USD 4.900 USD 5.200 USD
Dubai / UAE Ouagadougou
(Burkina Faso)
6.600 USD 9.300 USD 9.600 USD
Dubai / UAE Bujumbura
(Burundi)
5.664 USD 9.570 USD 9.870 USD
Dubai / UAE Duala
(Cameroon)
3.050 USD
Dubai / UAE Cape Verde
(Cape Verde)
5.200 USD 9.200 USD 9.600 USD
Dubai / UAE Kinshasa
(Congo)
9.560 USD 16.341 USD 16.641 USD
Dubai / UAE Matadi
(Congo)
5.800 USD
Bremerhaven / Germany Matilda
(Congo)
4.295 USD 7.375 USD
Bremerhaven / Germany Point Noire
(Congo)
6.000 USD 6.300 USD
Dubai / UAE Point Noire
(Congo)
4.350 USD 7.100 USD 8.050 USD
Dubai / UAE Abidjan
(Cote d'Ivoire)
3.067 USD 5.800 USD 6.100 USD
Dubai / UAE Djibouti
(Djibouti)
1.906 USD 2.735 USD 3.035 USD
Dubai / UAE Alexandria
(Egypt)
2.300 USD 3.300 USD 3.600 USD
Dubai / UAE Kairo
(Egypt)
2.500 USD
Bremerhaven / Germany Port Said
(Egypt)
2.470 USD
Dubai / UAE Suez
(Egypt)
3.900 USD
Dubai / UAE Maßawa
(Eritrea)
2.908 USD 5.300 USD 5.600 USD
Bremerhaven / Germany Addis Ababa
(Etiopia)
7.375 USD 7.245 USD
Dubai / UAE Addis Ababa
(Etiopia)
4.390 USD 7.550 USD 7.950 USD
Dubai / UAE Air Freight Airport Addis Ababa
(Etiopia)
10.150 USD
Bremerhaven / Germany Banjul
(Gambia)
2.735 USD 3.870 USD 4.370 USD
Hamburg / Germany Tema
(Ghana)
2.450 USD
Dubai / UAE Tema/Accra
(Ghana)
3.700 USD 5.150 USD 5.450 USD
Dubai / UAE Conakry
(Guinea)
4.000 USD 6.800 USD 7.100 USD
Dubai / UAE Mombasa
(Kenia)
2.350 USD 3.850 USD 4.150 USD
Dubai / UAE Monrovia
(Liberia)
3.200 USD 5.500 USD 5.800 USD
Dubai / UAE Al Khoms
(Lybia)
2.960 USD 3.540 USD 3.620 USD
Dubai / UAE Banghazi
(Lybia)
2.960 USD 3.540 USD 3.620 USD
Dubai / UAE Benghazi
(Lybia)
3.400 USD
Dubai / UAE Misurata
(Lybia)
2.960 USD 3.540 USD 3.620 USD
Dubai / UAE Tripoli
(Lybia)
2.510 USD 4.060 USD 4.360 USD
Dubai / UAE Lilongwe
(Malawi)
7.532 USD
Dubai / UAE Bamako
(Mali)
7.195 USD
Dubai / UAE Sierre Leone/Casablanca
(Marroco)
2.935 USD
Dubai / UAE Nouakchott
(Mauritania)
4.555 USD 7.750 USD 8.050 USD
Dubai / UAE
(Mosambique)
2.800 USD 4.660 USD 4.960 USD
Bremerhaven / Germany Walvis Bay
(Namibia)
1.900 USD
Bremerhaven / Germany Walvis Bay
(Namibia)
3.700 USD
Dubai / UAE Walvis Bay
(Namibia)
2.860 USD 5.020 USD 5.320 USD
Bremerhaven / Germany Lagos
(Nigeria)
4.160 USD 4.660 USD
Hamburg / Germany Lagos
(Nigeria)
3.685 USD 4.185 USD
Dubai / UAE Lagos & Tincan
(Nigeria)
3.100 USD 5.300 USD 5.600 USD
Dubai / UAE Kigali
(Ruwanda)
5.900 USD 9.700 USD 10.000 USD
Dubai / UAE Dakar
(Senegal)
3.927 USD 6.050 USD 6.350 USD
Dubai / UAE Victoria
(Seychelles)
2.470 USD 4.230 USD 4.530 USD
Dubai / UAE Durban
(South Africa)
2.000 USD 3.150 USD 3.550 USD
Dubai / UAE Port Sudan
(Sudan)
1.850 USD 3.000 USD 3.300 USD
Dubai / UAE Dar Es Salaam
(Tansania)
2.250 USD 3.500 USD 3.800 USD
Dubai / UAE Lomé
(Togo)
3.400 USD 6.050 USD 6.350 USD
Dubai / UAE Tunis
(Tunisia)
2.555 USD 4.000 USD 4.300 USD
Dubai / UAE Kampala
(Uganda)
4.450 USD 6.800 USD 7.200 USD
Dubai / UAE Lusaka
(Zambia)
7.663 USD 9.735 USD 10.035 USD

 • 20" Kontener 20-stopowy na 1 samochód
 • 40" Kontener 40-stopowy na dwa samochody
 • 40"HQ Kontener 40-stopowy o podwy szonej wysoko ci i szeroko ci - High Qube na trzy samochody
 • W przypadku kontenera 40"HQ nalicza si dodatkowe op aty w wysoko ci ok. 400 USD za stojak transportowy.
 • Koszty dodatkowych kopii konosamentu w wysoko ci 60 USD.
 • Wszystkie op aty lokalne w Dubaju s zawarte w cenie. Cena nie obejmuje op at portowych ani za odpraw celn w porcie docelowym.
 • Mog wyst pi ewentualne op aty za sk adowanie kontenera.
 • W cenie ubezpieczenie transportowe z udzia em w asnym w wysoko ci 5.000 Euro na kontener w przypadku szkód powsta ych w transporcie lub kradzie y. W przypadku zatoni cia statku itp. udzia w asny nie obowi zuje.

Autos für Diplomaten

Bestseller

Mitsubishi L200

Mitsubishi L200

Der L200 ist ein PickUp, als Benziner & Diesel, wird aber mit einem zusätzlichen Hardtop zu einem SUV und extrem günstigen Allrad-Alternative: ab 38.340USD netto. Preisliste. Bilder.

Alle Preislisten Alle Bilder