Biuletyn Samochody Dyplomatyczne

Biuletyn samochody dyplomatyczne I
Biuletyn samochody dyplomatyczne II
Biuletyn samochody dyplomatyczne III
Biuletyn samochody dyplomatyczne IV
Biuletyn samochody dyplomatyczne V
Biuletyn samochody dyplomatyczne VI
Biuletyn samochody dyplomatyczne VII
Biuletyn samochody dyplomatyczne VIII
Biuletyn samochody dyplomatyczne IX

Obs Uga Dyplomatów

Regularnie sprzedajemy samochody Urz dowi Spraw Zagranicznych dla niemieckich ambasad na ca ym wiecie. Obs ugujemy cz onków ambasad (prywatnie), Instytut Goethego, ONZ i organizacje pozarz dowe.

Zalet naszych us ug dla dyplomacji jest bezpo redni transport przyk adowo z Dubaju do kraju docelowego. Wi e si z tym naliczenie albo 19% VAT albo 10% c a importowego do UE. To ostatnie zawarte jest w ka dym importowanym poje dzie (marki japo skie, korea skie, ameryka skie), który nie zosta wyprodukowany w UE, lecz importowano go na terytorium Wspólnoty. C o to nie jest refundowane przez pa stwo jako podatek naliczony" lub podobny ani firmom ani dyplomatom. Je li te samochody nie s najpierw importowane do UE, lecz transportowane bezpo rednio do kraju docelowego, mo na oszcz dzi 10% ceny zakupu netto!

Kolejna korzy to spe nianie przez niektóre z naszych aut terenowych wymogów dla krajów tropikalnych (GCC-Specs): wi ksza ch odnica, wi kszy filtr powietrza, silniki dostosowane do trudnych warunków i ewentualnie mniej warto ciowego paliwa, mocniejsza klimatyzacja i pewne zaopatrzenie w cz ci zamienne.

On top of that, we provide for every car bought by a diplomat or a NGO a spare parts package for free. This includes spare and wear parts like screen wiper blades, ignition plugs, lamps, oil filters, air filters, fuel filters, brake pads or V-belts.

Obowi zuje Pa stwa zawsze cena netto w USD, któr mo na znale we wszystkich naszych cennikach. Obejmuje ju ona transport morski do Niemiec. Je li przejmuj Pa stwo pojazd w Dubaju lub ma by on przetransportowany z Dubaju do innego kraju, mog Pa stwo ponownie odj 1 200 USD.

Na Pa stwa pro b ch tnie udost pnimy referencje od innych zadowolonych klientów ze s u by dyplomatycznej. Prosz pyta o nasz rabat dyplomatyczny!

Organizacje pozarz dowe / UNHCR / UNICEF / UNOPS / UNDP / FAO / WHO

Regularnie dostarczamy samochody organizacjom pomocowym, zw aszcza typu Busz-taxi jak Toyota Land Cruiser HZJ 76, 78. Troszczymy si o transport a do miejsca projektu. W przypadku potwierdzenia przez do wiadczonych partnerów u yteczno ci publicznej przedsi wzi cia, jeste my gotowi ewentualnie dostarczy wybrane pojazdy równie zupe nie bez mar y. Ceny spadaj o kolejne tysi ce dolarów a my w ten sposób dorzucamy swój grosik na dobry cel.

Autos für Diplomaten

Bestseller

Mitsubishi L200

Mitsubishi L200

Der L200 ist ein PickUp, als Benziner & Diesel, wird aber mit einem zusätzlichen Hardtop zu einem SUV und extrem günstigen Allrad-Alternative: ab 38.340USD netto. Preisliste. Bilder.

Alle Preislisten Alle Bilder